Sprog

Sprog er en afgørende forudsætning for børns trivsel, udvikling og læring. Sprog tilegnes i samspil med andre mennesker, og miljøet er derfor en vigtig faktor i sprogtilegnelsen.

I Randers kommunes dagtilbud arbejdes der bevidst med at understøtte de 0-5 åriges sproglige udvikling i stimulerende læringsmiljøer.

For at forældre og pædagoger kan tilrettelægge hverdagen, så den giver de bedst mulige betingelser for sprogtilegnelsen, er det nødvendigt, at hjem og dagtilbud samarbejder om at støtte barnets sprogtilegnelse. Dette samarbejde er især vigtigt, hvis barnets sprogudvikling ikke forløber alderssvarende.

Ifølge dagtilbudsloven skal børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Forældrene har i så fald pligt til at lade barnet sprogvurdere. Hvis man på baggrund af sprogvurderingen finder, at barnet har behov for sprogstimulering, har forældrene ligeledes pligt til at lade barnet deltage i de sprogunderstøttende aktiviteter.

Se nærmere i Dagtilbudslovens kapitel 2 § 11.

I Randers Kommune sker sprogvurderingen i dagtilbuddet.

I forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen skal forældrene inddrages og vejledes i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Udover lovgivningen tilbyder vi i Randers Kommune, at børn i dagtilbud sprogvurderes, når de er 2, 3, 4 og 5 år samt opfølgning ved behov. Det gør vi for at understøtte og sikre en tidlig indsats omkring børns sproglige udvikling.

TRAS

Vi bruger materialet TRAS til sprogvurdering af børn.

TRAS står for Tidlig Registrering Af Sprog. TRAS er et observationsmateriale, der lægger op til et samarbejde mellem det enkelte barns forældre, pædagoger og evt. talekonsulent. De voksne omkring barnet samarbejder på baggrund af observationer og registreringer om at understøtte barnets sprogtilegnelse.
Efter behov kan TRAS suppleres med andre undersøgelsesmaterialer.

Der er et tæt samarbejde med tale-, hørekonsulenter ved bekymring eller behov for en særlig sprogindsats.

Alle børn, der ikke er optaget i dagtilbud, skal sprogvurderes, og forældrene gøres opmærksomme på muligheden for, at barnet kan blive optaget i dagtilbud.  Forældrene får en henvendelse fra Talepædagogisk Center, som vil forestå en sprogvurdering i hjemmet efter aftale. Kontaktpersonen er teamleder for tale/hørekonsulenterne Gry Bjerre Dalsgaard, der træffes på telefon 29265235 eller mail Gry.dalsgaard@randers.dk

I Randers Kommune sprogvurderer tosprogspædagogen, Trine Damgaard, de tosprogede børn, som ikke er i dagtilbud. Ved spørgsmål kontakt trine.damgaard@randers.dk.

Mere information

Dorte Le Coq, pædagogisk konsulent på mail dorte.le.coq@randers.dk eller på telefon 89151082.

Sprogpakken

Sprogpakken er iværksat for at opdatere pædagoger på den nyeste forskning indenfor børn og sprog. Daginstitutioner og dagplejen skal i Randers kommune arbejde systematisk med sprogindsatser. Der arbejdes med 3 indsatser fra sprogpakken:

  1. Samtaler i hverdagen
  2. Dialogisk læsning
  3. Tematisk sprogarbejde

På sprogpakkens hjemmeside ligger videoklip og baggrundsmateriale til inspiration.