Pædagogiske læreplaner

Siden 1. august 2004 har alle dagtilbud skullet udarbejde en pædagogisk læreplan. Det enkelte dagtilbud skal enten lave en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år eller for aldersgruppen fra 3 år til skolealderen.

De pædagogiske læreplaner har til hensigt at fremme systematikken samt dokumentationen vedrørende de 0-5 årige børns læring.

Dagtilbuddene skal hver udarbejde en læreplan, der beskæftiger sig med seks følgende hovedtemaer:

 • barnets alsidige personlige udvikling
 • sociale kompetencer
 • sprog
 • krop og bevægelse
 • naturen og naturfænomener
 • kulturelle udtryksformer

Endvidere skal der i læreplanen særskilt beskrives, hvilke metoder og aktiviteter der anvendes med henblik på at understøtte læringen hos børn med særlige behov.

I Randers kommune forventes det, at daginstitutionerne udarbejder en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i en fast ramme indeholdende 8 punkter. Dette er med henblik på at fremme systematikken, så der kan arbejdes med at forfølge gode resultater samt styrke de pædagogiske indsatser.

Se mere på følgende link: Læreplaner i Randers

Inden for den udstukne ramme har institutionerne metodefrihed i arbejdet med at fremme børnenes læring.

Dagplejen udarbejder selvstændigt en læreplan for alle kommunale dagplejere.

Læreplanerne kan ses på de enkelte institutioners hjemmesider.

Børnemiljøet
 • Det fysiske børnemiljø handler om udnyttelsen af dagtilbuddets fysiske rammer både inde og udenfor på legepladsen.
 • Det psykiske børnemiljø handler om børnenes oplevelse af livet i dagtilbuddet.
 • Det æstetiske børnemiljø handler om indretningen og udsmykningen af dagtilbuddet udenfor og indenfor.

Ifølge Dagtilbudsloven er alle dagtilbud forpligtede til at arbejde udviklende med børnemiljøet.

 • Dagtilbuddets ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
 • Børnemiljøvurderingen skal indgå i dagtilbuddets pædagogiske læreplan.
 • Børnemiljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer samt en handlingsplan.
 • Børnemiljøvurderingen skal være offentlig tilgængelig - i Randers Kommunes institutioner vil de være at finde på dagtilbuddenes hjemmesider.
 • Børnemiljøvurderingen skal revideres sammen læreplanen minimum hvert andet år, samt hvis der sker ændringer, som har betydning for børnemiljøet.
 • Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrebestyrelsen.

I det omfang det er muligt, skal man inddrage børnenes oplevelser af deres miljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre børne- og undervisningsmiljøet i Danmark. DCUM indsamler, systematiserer og formidler viden om børne- og undervisningsmiljø. DCUM rådgiver alle, der har spørgsmål inden for deres arbejdsområde.

Læs mere på www.dcum.dk