Evaluering af støtteindsatsen

I 2012 omlagde Randers Kommune støtteindsatsen på børneområdet. Det betød, at ressourcerne til at arbejde med børn med særlige behov blev udlagt til den enkelte institution.

Kommunen er i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i gang med at gennemføre en omfattende evaluering af støtteindsatsen og arbejdet med inklusion institutioner og dagplejen i kommunen.

Evalueringen bliver gennemført i tre trin og forventes færdiggjort i nov. 2014.

  • Børnetilkendegivelser
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Fokusgruppeinterviews

Børnetilkendegivelserne og fokusgruppeinterviewene bliver gennemført i 11 fokusinstitutioner, der er udvalgt, så de repræsenterer de forskellige daginstitutioner og dagpleje i Randers.

Børnetilkendegivelser

Pædagoger i de udvalgte daginstitutioner indsamler børnetilkendegivelserne i foråret 2014. Børnetilkendegivelserne skal give et indblik i, hvordan hverdagen ser ud i børnehøjde. Meningen med at høre børnene først er at forstå, hvilke muligheder og udfordringer børnene møder, når de skal være en del af et fællesskab.

Spørgeskemaundersøgelse

Børnetilkendegivelserne skal bl.a. bruges som inspiration for et spørgeskema omkring støtteindsatsen. Spørgeskemaet bliver sendt ud til samtlige forældre og medarbejdere i daginstitutionerne efter sommerferien.

Fokusgruppeinterviews

Når resultaterne for spørgeskemaundersøgelserne er klar, vil EVA gennemføre tre fokusgruppeinterviews med hhv. forældre, medarbejdere og ledere fra de 11 fokusinstitutioner. Interviewene skal bruges til at stille skarpt på og få uddybet de opmærksomhedspunkter, der er fundet i spørgeskemaundersøgelserne.

Rapport

EVA analyserer evalueringens resultat og laver en rapport, der vil blive præsenteret for Børn- og Skoleudvalget. Rapporten vil være offentlig tilgængelig på Randers Kommunes og EVA’s hjemmesider.