Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. Dette er en rabat, der gør, at du IKKE skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Søg økonomisk friplads, når dit barn er indmeldt i dagtilbud

Rabatten udregnes ud fra din/ din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt ÷ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).

Hvis der sker ændringer i din/jeres indkomst eller familiemæssige forhold, bedes du/I give kommunen besked via Den digital pladsanvisning (se boksen øverst) hurtigst muligt.

Du kan ikke få Økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.

Når du søger om Økonomisk friplads, finder systemet automatisk din samlede indkomst på samme måde, som SKAT gør, og beregner din indkomst på baggrund af de seneste tre måneder. Det er derfor vigtigt, at du/I selv retter det til, hvis det ikke passer med din fremtidige indkomst.

Den 1. januar 2016 træder nye regler om økonomisk fripladstilskud i kraft. 

Modtages der økonomisk fripladstilskud skal du/I IKKE ansøge igen for at være berettiget til økonomisk fripladstilskud efter de nye regler.  

Hvad betyder de nye regler?

  • Hvis du 3 måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk friplads på ny. 

  • Du/I får et foreløbigt fripladstilskud på baggrund af den husstandsindkomst, du har oplyst i den gældende fripladsansøgning.

  • Kommunen vil automatisk få besked fra SKAT ved ændringer i din indkomst.

  • Når den faktiske husstandsindkomst er kendt i indkomstregistret, vil der ske en genberegning af dit/jeres fripladstilskud for den pågældende måned, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen, som svarer til ca. 1.570 kr. om måneden eller ca. 18.840 kr om året.  

  • Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for meget i fripladstilskud, vil beløbet blive lagt til efterfølgende opkrævning eller krævet tilbagebetalt. Du/I vil få besked om dette. 

  • Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for lidt i fripladstilskud, vil beløbet blive trukket fra i efterfølgende opkrævning eller blive udbetalt.  

  • Den årlige efterregulering for 2017 sker, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger. På baggrund af oplysningerne i årsopgørelsen og de konkrete måneders husstands indkomst laves en endelig beregning af de enkelte måneders fripladstilskud og du vil få en opgørelse på dette.

Der gives fradrag i indkomsten på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første barn, som fratrækkes automatisk.

Enlige forsørgere får fradrag i indkomsten med 60.801,00 kr. årligt i 2018, som fratrækkes automatisk. 

Fripladstilskud fra 1. januar 2018 for ophold i dagtilbud er:

Samlet indkomst* Betaling i % af fuld takst
Til og med 173.801 Betalingen udgør 0 % (gratis pasning).
173.801 til 177.653 Betalingen udgør 5 %.
177.654 til 539.799 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.853 kr. stigning i indkomsten.
Fra og med 539.800 Betalingen udgør 100 % (fuld takst).

For selvstændige

Er du selvstændig, skal du søge på ovenstående link.
Ved årsskiftet vil du modtage et skema for selvstændige, som skal udfyldes og returneres til Pladsanvisningen. 

Fripladsen bevilges ud fra et forventet beregnet indtægtsgrundlag for det år, hvori der søges.

Visse skattetekniske fradrag medtages ikke.