Privat pasning

Forældre kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads eller et tilbud om en plads i et kommunalt dagtilbud.

For at få tilskud skal følgende være opfyldt:

  • Du skal have bopæl i Randers kommune.
  • Barnet er mindst 24 uger og er ikke startet i 0.-klasse.
  • Barnet er ikke indmeldt i et dagtilbud.
  • Der modtages ikke barselsdagpenge for barnet (dog kan kommunen i særlig tilfælde og efter konkret vurdering give tilskud samtidig med, at en forælder modtager barselsdagpenge).
  • Barnet skal passes af andre end forældrene selv.
  • Den private passer skal kunne fremvise dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer f.eks gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "Prøve i Dansk 2", eller et tilsvarende niveau. 

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter. Forældrene skal altså selv som et minimum dække 25 % af de faktiske udgifter.

Fra 1. januar 2018 er det årlige maksimale tilskud for Randers kommune:
0-2-årige 63.810 kr. (5.317,50 kr. pr. måned)
3-5-årige 39.498 kr. (3.291,5 kr. pr. måned).

I udgifterne til den private pasningsordning indgår løn og øvrige udgifter i forhold til arbejdsgiverforpligtelserne (f.eks. atp, arbejdsskadeforsikring, feriepenge).

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud i forbindelse med denne ordning. Søskendetilskuddet gives til den billigste plads. Tilskuddet til privat pasning fastsættes til et beløb, der svarer til 85 % af det søskendetilskud, der gives til det billigste alderssvarende dagtilbud (ekskl. fripladstilskud). Hvis tilskuddet ydes til et dagtilbud i kommunen, udgør søskendetilskuddet 50 % af egenbetalingen.

Friplads

Der ydes ikke økonomisk friplads til privat pasning.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales månedsvis forud og indsættes på ansøgerens NemKonto den sidste hverdag i måneden. 

To slags pasning i ordningen ”Privat pasning”

Privat pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser:

1. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

Godkendte private pasningsordninger i Randers kommune:

Berith Hjortlund
Kildevej 5, 8870 Langå
Tlf. 2991 6100
Mail: Berithhjortlund@gmail.com

Elena Malkova
Sdr. Borupvej 25, 8940 Randers SV
Tlf. 5016 2380
Mail: appelsinklub@gmail.com
Hjemmeside: www.appelsinklub.dk  

Helle Møller Frandsen
Bøgevej 9, 8960 Assentoft
Tlf. 2856 1902
Mail: mustang66@skylinemail.dk
Hjemmeside: www.privatdagplejeassentoft.dk

Gitte Damgaard Jensen
Gl. Viborgvej 181, Tånum, 8920 Randers NV
Tlf. 2483 3056
Mail: gitte.dagpleje@gmail.com
Hjemmeside: http://gittedagpleje.blogspot.dk/

Christina Fruelund Banner
Borgergade 8, Knejsted, 8970 Havndal
Tlf. 6083 4321
Mail: christina@dagplejenfruelund.dk
Hjemmeside: www.dagplejenfruelund.dk

Birthe Otzen
Bygaden 23, Uggelhuse, 8960 Randers SØ
Tlf. 2173 2092
Mail: bpotzen@gmail.com

Mounia Mathiesen
Asfergvej 33, Asferg, 8990 Fårup
Tlf. 2860 0145
Mail: Fam.ma10sen@gmail.com

Susanne Buch
Bytoften 9, 8920 Randers NV
Tlf. 2122 6373
Mail: buch.susanne@gmail.com

Birgit Buch
Branddamsvej 3, 8920 Randers NV
Tlf. 2361 0088
Mail: birgit-buch@hotmail.com

Bente Gregersen
Væthvej 12, 8870 Langå
Tlf. 2656 0140
Mail: bentehgregersen@gmail.com

Ewa Aasted
Fyrkat Allé 6, 8920 Randers NV
Tlf. 2848 9281
Mail: lunagustav@gmail.com

Rikke Madsen
Hadsundvej 253, 8930 Randers NØ
Tlf. 2179 5441
Mail: rikke.kolibrien@gmail.com

Maria Skovgaard Jensen
Ka. Fiilsvej 13, Linde, 8981 Spentrup
Tlf. 2276 8903
Mail: maria.skovgaard@live.dk

Hans Agerbo
Ellegårds Alle 3
8960  Randers SØ
Tlf. 4236 1936
Mail: dagplejen@rollingerne.com
Hjemmeside: http://rollingerne.com

2. En aftale hvor forældrene er arbejdsgivere, og børnepasseren er lønmodtager.

Randers kommune skal godkende den af forældrene valgte børnepasser samt de fysiske rammer, hvor børnepasningen skal foregå, og føre tilsyn med ordningen.

Hvis forældrene er arbejdsgivere

Har du ansat en børnepasser, er det dig, der er arbejdsgiver, og du skal derfor være opmærksom på dine arbejdsgiverforpligtelser. Nyttige hjemmesider:

Du kan evt. få et lønadministrationsfirma til at administrere lønudbetalingen. Udgiften hertil er ikke tilskudsberettiget.

Det er jer som forældre, der indgår en aftale med børnepasseren. Kommunen har således ikke arbejdsgiverforpligtelser i forhold til børnepasseren.

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren. Det anbefales, at børnepasseren kontakter SKAT mht. indbetaling af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Særligt om ansættelse af udlændinge som børnepasser

Udlændinge fra et tredjeland, der ønskes ansat som børnepasser, skal forinden have udstedt en opholds- og arbejdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Nordiske statsborgere og statsborgere fra de øvrige EU- og EØS-lande behøver ingen opholds- og arbejdstilladelse inden ansættelsen. De kan få udstedt et opholdsbevis, når de har lønnet arbejde. Yderligere oplysninger kan fås ved Udlændingestyrelsen.

En au pair kan få opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, og der kan derfor ikke udbetales tilskud til privat pasning til forældre til betaling af en au pair, der passer deres barn.

Dokumentation for udgifterne

Der skal hver måned indsendes dokumentation for det betalte vederlag/løn senest 14 dage efter udbetalingen.

Denne dokumentation skal udfyldes og indsendes til pladsanvisningen.

I henhold til skattekontrolloven indberetter Randers kommune hver måned det udbetalte vederlag/løn til "eIndkomst". 

Sådan søger du om tilskud

Du kan søge om tilskud ved at udfylde og indsende en ansøgning via følgende link - enten selvstændig eller ansat børnepasserinden pasningen af dit barn starter (dog tidligst 2 måneder før).

Når Pladsanvisningen har modtaget din ansøgning om tilskud, vil de der undersøge, om der ligger en godkendelse fra en dagplejepædagog på den private passer, man ønsker. Tilskuddet udbetales fra den dato, hvor børnepasningen er startet, når Randers kommune har godkendt ordningen.

Kommunen skal i henhold til børneattestloven indhente børneattest for personer, der godkendes til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.

Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

Ændring i og ophør af aftalen

Hvis der sker ændringer i aftalen, eller hvis den ophører, skal det straks meddeles til Pladsanvisningen. Hvis den private pasningsordning ophører, er Randers kommune forpligtet til at tilbyde et dagtilbud senest 3 måneder efter, at forældrene har skrevet barnet på venteliste med pladsgaranti via ”digital pladsanvisning”.

Klage

Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordningen kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.